• Anasayfa
  • >
  • >
  • İslam Siyasi Tarihi, İslamiyetin Ortaya Çıkması ve Hz. Muhammed Dönemi Hakkında Bilgi

İslam Siyasi Tarihi, İslamiyetin Ortaya Çıkması ve Hz. Muhammed Dönemi Hakkında Bilgi

İslam Siyasi Tarihi, İslamiyetin Ortaya Çıkması ve Hz. Muhammed Dönemi hakkında bilgi, ödev araştırması, konu özeti, konu anlatımı, detaylı araştırm, Veda Haccı ve Hz. Muhammed’in Vefatı (632),Tebük Seferi (631),Huneyn Savaşı ve Taif in Kuşatılması (630),Mekke’nin Fethi (630, Mu’te Seferi (629),Hayber’in Fethi (629),Hudeybiye Antlaşması (628),Hendek Savaşı (627),Uhud Savaşı (625),Sevik Gazvesi (624),Bedir Savaşı (624),Hicret dönemi, hakkında bilgi,

İslamiyetin Ortaya Çıkması ve Hz. Muhammed Dönemi

* Hz. Muhammet miladi 570’de Mekke’de doğ-muştur.
* Genç yaşlardan itibaren ticaretle meşgul olma¬ya başlamış, 25 yaşında Hz. Hatice ile evlen-miştir.
* Hz. Muhammed’e ilk vahiy 610’da Cebrail (A.S.).tarafından getirilmiştir.
* Hz. Muhammed’e ilk inananlar Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd, Hz. Ebubekir gibi kimselerdir.
* İslamiyeti gizli olarak yaymaya çalışan Hz. Muhammed’in, bir süre sonra İslamiyeti açıkça yaymaya başlaması Mekkelilerin baskı yapmalarına neden olmuştur.

* Mekkelilerin baskı ve zulümleri karşısında bir Müslüman kafilesi ilk olarak 615’de Habe-şistan’a göç etmiştir.
* Mekke’ye gelen kabilelerle sürekli görüşme yapan Hz. Muhammed, 619’da bir grup Me-dineli ile de Akabe’de görüşerek onların Müslüman olmasını sağlamaya çalışmıştır.
* Medineliler, Hz. Muhammed’le 621 ve 622’de Akabe’de görüşerek ona bağlılıklarını bildir-mişlerdir (1. ve 2. Akabe Biati).
* Ayrıca Hz. Muhammed’i ve Mekkeli Müslü-manları Medine’ye davet etmişlerdir.
* Medinelilerin İslamiyeti kolayca benimse-melerinde;

– Tüccar Mekkelilerin kendilerini Medineli-lerden üstün görmelerine. Medinelilerin tep¬ki duymaları, buna karşı İslamiyetteki eşitlik prensibi,
– Hz. Muhammed’in güvenilir kişilliği (El Emin),
– Medine’de bulunan Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki çatışmaların duracağı düşüncesi,
– Medine’deki Yahudi ve Hıristiyanlardan tek tanrı inancını tanımış olmaları

Hicret:

Hz. Muhammed önce Müslümanların büyük bir kısmını Medine’ye göndermiş ardından da kalan Müslümanlarla, birlikte Mekkeden, Medine’ye göç etmiştir (622). İslam tarihinde bu olaya hicret denilmiştir.
* Hicret’in sonucunda;
* Müslümanlar ayrı bir güç durumuna gelmişlerdir.
* İlk İslam-Medine şehir devleti kurulmuştur.
* Hz. Muhammed tarafından Ensar (Medineli Müslümanlar) ile Muhacir (Mekkeden gelen Müslümanlar) kardeş ilan edilmiştir.
* Hz. Muhammed, dini kişilik yanında siyasi bir vasıf da kazanmıştır (Medine şehir dev letinin başı olması).
* Hicret, Hz. Ömer zamanında oluşturulan hicri takvimin başlangıcı olmuştur.
* Medine’ye göç eden Müslümanlar, kendileri¬ne zulmeden ve mallarını gasp etmiş olan Mekkelilere karşı misillemede bulunmak ve onları ekonomik yönden zor duruma düşür¬mek istemişlerdir. Bu amaçla Medine İslam Devleti, Kureyşlilerin kervanlarını ele geçirme faaliyetlerine girmiştir. Kureyşlilere karşı ilk olarak 624’de Nahle Seferi düzenlenmiştir.

Bedir Savaşı (624):

* Mekkeli Kureyşlilere ait ticaret kervanının Müslümanlar tarafından gasp edilmek isten-mesi savaşın en önemli nedenlerinden biridir.

Müslümanların galip geldiği savaşın sonu-cunda;
– Isiam savaş stratejisi ve ganimet usulü belirlenmiştir.
– Hz. Muhammed’in eğitim ve öğretime büyük
önem verdiği görülmüştür.
– Mekkeliler karşılarında ciddi bir güç olduğu¬nu anlamışlardır.
– Hz. Muhammed’in aynı zamanda iyi bir komu-tan oludğu ortaya çıkmıştır.
– Daha önce Müslümanlarla yaptıkları anlaş-maya uymayan bir kısım Yahudi Medine’den çıkarılmışdır.

Sevik Gazvesi (624):

Bedir Savaşından sonra Mekkelilerin, Medine yakınlarına kadar- gelerek bir kısım yağma faaliyetlerinde bulundukları olaydır.

Uhud Savaşı (625):

* Bedir Savaşı’nın intikamını almak ve Müslü-manların ticaret kervanlarına verdikleri zararı önlemek isteyen Mekkelilerin Müslümanlar üzerine saldırıya geçmeleri sonucu yapılan savaştır.
* Hz. Muhammed’in savaş taktiğine tam olarak uyulmaması, Müslümanların daha fazla kayıp vermelerine neden olmuştur.
* Savaşın sonucunda;

– Mekkeliler, Müslümanların başarısızlığından herhangi bir yarar sağlayamamışlardır.
– Hz. Muhammed’in söylediklerinin mutlaka yapılması gerektiği Müslümanlarca daha iyi anlaşılmıştır.
– Savaş sırasında Mekkelilerle el altından te-masa geçen bir kısım yahudi Medine’den çı-karılmıştır.

YORUM: Hz. Muhammed, Kureyş kervanlarına karşı saldırıları durdurup, Mekke ve Medine arasında yaşayan kabileleri kazanarak siyasi bakımdan Kureyşlîleri yalnız bırakmak istemiştir.

Hendek Savaşı (627)

* Mekkelilerin; Bedir ve Uhud savaşından iste-dikleri sonucu alamamış olmaları usbilgi.com ve ayrıca Hz. Muhammed’in kendilerini yalnızlığa itme politikasını engellemek istemeleri, Müslüman-lar üzerine saldırıya geçmelerine neden olmuştur.
* Hz. Muhammed, Selmanı Farisi’nin de tavsi-yesiyle Medine’nin etrafına hendekler kaz-dırarak şehir savunması taktiği uygulamıştır.
* Müslümanlar başarılı bir şehir savunması ya-parak galip gelmişlerdir.

* Savaşın sonucunda;
– Müslümanların kendilerine güveni artmıştır.
– Mekkelilerin ise kendilerine güvenleri sarsıl-mıştır.
– Kureyza Yahudileri üzerine yürüyen Hz. Mu-hammed, Yahudileri bu bölgeden çıkarmıştır.
– Müslümanlar kesin olarak taarruz durumuna
geçmişlerdir.

YORUM: Müslümanların, kendi yurtlarına saldırılamayacak kadar güçlü bir duruma geldikleri görülmüştür.

Hudeybiye Antlaşması (628):

* Hz. Muhammed’in Müslümanlarla birlikte Hac için Mekke’ye girmek istemesi, Mekkeliler ta¬rafından kabul edilmemiştir. İki taraf arasında Hudeybiye Antlaşması imzalanmıştır. Antlaş¬maya göre;
1. İki tarafın 10 yıl süre ile birbirleri ile savaş-maması,
2. O yıl hac yapılmayıp, ertesi yıl yapılması ve Müslümanların Mekke’de üç gün kalabilmeleri,
3. Reşit yaşta olmayıp, Müslümanların tarafı¬na geçenlerin iade edilmesi; fakat, Müslü-manlardan karşı tarafa geçenlerin iade edil¬memesi,
4. İki tarafın istedikleri ile, anlaşmalar yapabil-meleri kabul edilmiştir.

YORUM: Hudeybiye Antlaşması görünürde Müslümanların aleyhine olsada sonuç olarak Müslümanların lehine olmuştur. Bu durum Hz. Muhammed’in uzak görüşlülüğünü ispatlamıştır.

Hayber’in Fethi (629):

* Hayber’deki Yahudilerin Hendek Savaşı’nda Mekkelilere destek sağlamaları ve Hayber’in önemli bir ticari konumda bulunması, Hz. Mu-hammed’in Hayber üzerine sefer düzenleme-sinin nedenleridir.
* Yahudilerin teslim olmasıyla ele geçirilmiş, Suriye-Hicaz ticaret yolunun usbilgi.com kontrolü tam olarak Müslümanlara geçmiştir. Böylece Arabistan’da Müslümanlara karşı koyabilecek bir Yahudi yerleşim birimi kalmamıştır.

Mu’te Seferi (629):

* Müslümanlara ait bir keşif birliğinin Hristiyan Gassanilerce pusuya düşürülmesi bu seferin nedeni olmuştur.
* Hz. Muhammed’in yer almadığı İslam ordusu Mu’te denilen yerde Gassanileri himaye eden Bizans kuvvetleri tarafından mağlup edil-miştir (Müslümanlarla Bizans arasındaki ilk savaş).

Mekke’nin Fethi (630)

* Mekkelilenn Hudeybiye Antlaşması’nı ihlal et-meleri Hz. Muhammed’in Mekke üzerine sefer düzenlemesinde etkili olmuştur.
* Müslümanlara karşı koyamayacaklarını gören Mekkeliler can ve mallarının bağışlanması ko-şuluyla şehri teslim etmişlerdir.
* Hz; Muhammed Kabe ve çevresindeki bütün putları kırdırmıştır. Bu sırada birçok Mekkeli Müslüman olmuştur.
* Mekke’nin fethi Hicaz bölgesinde İslam si-yasi birliğinin temelini oluşturmuştur.

 

Huneyn Savaşı ve Taif in Kuşatılması (630):

* Mekke’nin fethinden bir süre sonra başta Taif-ii Sakifliler’den oluşan Hevazin kabileler toplu-luğununa ait büyük bir kuvvetin Taif yakınında toplanarak müslümanlara karşı düşmanca bir tavır içine girmeleri, Hz. Muhammed önderli¬ğindeki Müslümanları harekete geçirmiştir.
* Huneyn’de yapılan savaşta Müslümanlar ga¬lip gelmiştir. Daha sonra Taif kuşatılmış bir süre sonra teslim olmuştur.
* Taif’in fethinden sonra Bahreyn, Umman ve Yemame bölgeleri Islamiyete geçmişlerdir.

Tebük Seferi (631):

* Hz. Muhammed, Bizans ile daha önce yapılan Mute Savaşı ve yenilgisine misillemede bu-lunmak ve Bizans Imparatoru’nun Arabistan’a yapacağı muhtemel bir sefere karşı koymak amacıyla bu sefere çıkmıştır.
* Bizans’tan herhangi bir karşı harekat gelme-mesi üzerine Tebük’ten geri dönülmüştür.
* Bazı Arap kabileleri itaat altına alınmış, ayrı¬ca Hıristiyan Gassani Devleti de Hz. Muham-med’in tarafına geçmiştir.

*Bu seferle Arabistan Yarımadasında büyük ölçüde siyasi birliğin sağlanması tamam-lanmıştır.

Veda Haccı ve Hz. Muhammed’in Vefatı (632):

* Hz. Muhammed o ana kadar oluşabilecek en büyük İslam topluluğuyla birlikte son kez Ka-be’yi ziyaret ederek hac vazifesini yerine ge-tirmiştir.
* Veda Haccı’ndaki konuşmasında Kuran-ı Ke-rim’in tamamlandığını belirtmiş, Müslümanla¬rın neler yapmaları gerektiğini bildirmiştir.

YORUM: Hz.Muhammed’e inanan ilk dört müs-lümanın (Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz. Zeyd) farklı sosyal durumlara İslamın eşitlik prensibini gösterir.

YORUM: İslamın eşitlik prensibi özellikle fakir halk ve kölelerin kolayca İslamı benimsemelerinde etkili olmuştur. Buna karşı bazı zengin ve imtiyazlı Mekkeliler mevcut konumlarını sürdübilmek amacyla özellikle İslamın karşısında yer almışlardır.

YORUM: Bazen toplumların ve kişilerin mevcut inançları ve yaşantılarını değiştirmelerindeki zorluk, İslamın yayıldığı dönemde belirli bölgelerde direnişlerle karşılaşılmasına neden olmuştur.

YORUM: İslama göre düşmanlardan elde edilen ganimetlerin helal sayılması ve gayri müslümlerden çeşitli vergiler alınması (haraç, cizye gibi) İslamın yayıldığı dönemde müslümanların ekonomik gücünü artırmıştır.

YORUM: Hz. Muhammed’in Hicretten sonra Medine’de bir bildiri yayınlayarak; Müslümanlara zarar vermemeleri koşuluyla Medine’deki Yahudilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanacağını bildirmesi Ayrıca müslüman olan herkesin daha önceki yaptıklarından sorumlu tutulmamaları İslamın barış ve hoşgörüyü esas aldığını gösterir.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

1 Yorum

Pingbacks/Trackbacks

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*